تبلیغات


الهی به داده ونداده ات شکر که
 داده ات نعمت است و نداده ات حکمت.
الهی..