گروه انتشاراتی “اینترناشنال لیوینگ” در تازه‌ترین گزارش خود بهترین کشورهای دنیا

را برای بازنشستگان اعلام کرد.به گزارش ایسنا، این گروه در گزارش سال ۲۰۱۳ خود اعلام کرده که کشور

اکوادور در آمریکای جنوبیبراساس شاخص سالانه بازنشستگی

به عنوان بهترین کشور دنیا برای بازنشستگان معرفی شده است.

اکوادور برای پنجمین سال پیاپی است ...